Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die ieder een eigen expertise hebben op een van de, voor de stichting relevante vakgebieden. De Raad kent drie commissies: de remuneratiecommissie (vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur), de auditcommissie (toetst het financiële beleid) en de kwaliteitscommissie (ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs).

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per schooljaar, daarnaast komt ze twee keer per jaar bijeen voor een themavergadering. Ook vindt er jaarlijks een zelfevaluatie plaats. In de reguliere vergaderingen bespreekt de Raad van Toezicht op hoofdlijnen het beleid zoals dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Een aantal besluiten van het College van Bestuur is onderworpen aan goedkeuring door de Raad van Toezicht, zoals de begroting en de jaarrekening.

De leden van de Raad van Toezicht:

Petri Ykema-Weinen

voorzitter, lid remuneratiecommissie

Annette van den Berg-Ram

vice voorzitter, lid kwaliteits- en remuneratiecommissie

Peter Lamers

lid kwaliteitscommissie

Ardin Mourik-Geluk

lid auditcommissie

Jack van Lent

lid auditcommissie