Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die ieder een eigen expertise hebben op een van de, voor de stichting relevante vakgebieden. De Raad kent drie commissies: de remuneratiecommissie (vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur), de auditcommissie (toetst het financiële beleid) en de kwaliteitscommissie (ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs). 

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per schooljaar, daarnaast komt ze twee keer per jaar bijeen voor een themavergadering. Ook vindt er jaarlijks een zelfevaluatie plaats. In de reguliere vergaderingen bespreekt de Raad van Toezicht op hoofdlijnen het beleid zoals dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Een aantal besluiten van het College van Bestuur is onderworpen aan goedkeuring door de Raad van Toezicht, zoals de begroting en de jaarrekening.

De leden van de Raad van Toezicht:

Hester Stubbé-Alberts

voorzitter, lid remuneratiecommissie

Marc van Rossum

vicevoorzitter, lid auditcommissie

Agnes Maassen - van Zundert

voorzitter auditcommissie

Elly Loman

voorzitter remuneratiecommissie en lid commissie kwaliteit en innovatie

Jan van Tartwijk

lid commissie kwaliteit en innovatie