Plusaanbod

KSU-scholen bieden een verrijkt onderwijsaanbod om leerlingen extra uit te dagen. De KSU-scholen bieden één of meerdere vormen van het onderstaande plusaanbod.

Internationaal & Engelse taal

Jonge kinderen groeien op in een internationale samenleving. Om hen hierop voor te bereiden zijn talen en een internationale oriëntatie van belang. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een tweede taal leren. De ervaring leert dat een vroege start kinderen echt motiveert. De kinderen kunnen het Engels eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo versterkt binnen- en buitenschools leren elkaar.


Digitaal & virtueel

In de school van de toekomst speelt informatie- en communicatietechnologie (ICT) een belangrijke rol. Duidelijk is dat de digitalisering van het onderwijs sterk toeneemt. Informatie en lesmateriaal komt veelal digitaal beschikbaar en ondersteunende educatieve software is steeds vaker online te vinden. Toepassingen als intranet en elektronische leeromgevingen worden van essentieel belang voor samen leren en samenwerken. Om in deze digitale wereld bewust, kritisch en actief te kunnen functioneren is het een voorwaarde dat leerlingen en leerkrachten mediawijs zijn. Scholen met dit plusaanbod zijn voorloper op dit gebied.
 

Wetenschap & Techniek (W&T)

Wetenschap en Techniek is bij uitstek geschikt om talenten van kinderen te ontwikkelen. Doel van W&T is dat kinderen hun belangstelling voor techniek en wetenschap kunnen verdiepen. Misschien als vervolgopleiding of als beroep. W&T draagt bij aan ontdekkend en onderzoekend leren van kinderen en geeft hen nieuwe impulsen. Tijdens de lessen leren kinderen oplossingen voor technische problemen ontwerpen, uitvoeren en evalueren.
 

Kunst, cultuur & media

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is het verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie, muziekeducatie en media-educatie. Cultuuroverdracht versterkt de betrokkenheid van kinderen bij de samenleving. Wie aan de slag gaat met kunst, erfgoed, muziek en media doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven komen drijven. Een leerling met een taalachterstand blijkt bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn. Daarnaast is creativiteit van groot belang voor onze kenniseconomie. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs ontwikkelen we het creatieve vermogen van leerlingen.