KBS Gertrudis

Dalton met een Plus!

Wijk Rivierenwijk
Kernwaarden Ruimte, verantwoordelijkheid, plezier
Plusaanbod Daltononderwijs, Engels en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod

 

Kernverhaal

De Gertrudisschool is een erkende daltonschool en wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een school waar ruimte wordt gegeven aan authenticiteit, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen leerstijlen. Een school waar kinderen met plezier naartoe komen en zich de kennis en vaardigheden kunnen eigen maken om zich uitstekend te kunnen redden in de 21e eeuw.

Het is ons doel dat kinderen zich ontwikkelen tot ‘fearless human beings’. Hiermee sluiten we aan bij Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs: “Wat wij nodig hebben, zijn mensen zonder vrees. Kinderen die initiatief durven nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, de medemens en hun omgeving.” Daltononderwijs zorgt voor de vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Wij willen de kinderen hoogwaardig onderwijs bieden in een veilige en vertrouwde omgeving, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. Vertrouwen en veiligheid zijn voorwaarden om open te staan voor cognitieve ontwikkeling. Pas als kinderen zich prettig voelen, kunnen ze optimaal leren. Als ze op de juiste wijze begeleid worden, zijn kinderen tot veel in staat.

Bij het vormgeven van ons onderwijs staan de vijf kernwaarden van Dalton centraal:

  • Samenwerking: onze school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken.
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid: door leerlingen vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.
  • Effectiviteit: als leerlingen een taak krijgen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, komt dat de effectiviteit van het onderwijs ten goede. Kinderen als kleine ondernemers dus.
  • Zelfstandigheid: de keuzevrijheid die leerlingen op onze school hebben, dwingt hen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hen effectief en verantwoord zijn.
  • Reflectie: nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze daltonschool belangrijk. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar net zo goed voor leraren en directie.

Het daltononderwijs is bepalend voor ons schoolprofiel. Hiermee onderscheiden we ons van andere scholen en veel van onze ouders kiezen bewust voor deze onderwijsvorm. Naast dalton bieden we een duidelijke ‘extra’. Dit is de ‘plus’ in ons schoolprofiel. Die plus bestaat uit:

  • Engels vanaf groep 1/2 (alle klassen);
  • Een plusklas voor meer begaafde kinderen;
  • Een hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod.

Op de Gertrudisschool hebben we het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk willen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind. Daarbij gaat het niet alleen om kinderen die extra begeleiding nodig hebben als gevolg van het feit dat ze moeilijker kunnen leren. Ook voor de kinderen die juist veel extra uitdaging nodig hebben sluiten wij aan bij hun onderwijsbehoeften middels zogenaamde plusgroepen.

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-gertrudis.nl.